The subject of the project is to conduct R&D work on a device (process innovation) for mass synthesis of a breakthrough composite of diamond enhanced carbides – DEC (product innovation) with high commercial potential confirmed by letters of intent. 

It is co-financed by the European Regional Development Fund under Measure 1.1.1 of the Operational Programme Intelligent Development in accordance with POIR.01.01.01-00-0945/17-00 dated on 21.06.2018

Research on DEC properties will be conducted. The works will include the development of a high power supply system for DEC heating in the process of large-scale synthesis. Also research on phenomena influencing physicochemical properties of components and DEC composite in laboratory conditions (including vacuum).

A new type of process chamber with three zones: loading zone, process zone and receiving zone will be developed for the process of large-scale production.

The project will enable the Company to develop a process, as a result of which it will offer a new product, previously unavailable on the world market – DEC composite plates with a wide range of applications in the oil&gas industries (mainly drilling), mining and tunnel construction and other applications in civil engineering.

The synthesis of DEC, unlike the solutions offered by the Company, requires the development of new technological solutions for each synthesis zone independently, taking into account parameters such as temperature, pressure and pressing force.

  • A novelty of the loading zone will be the application of an additional stage of powder degassing before the sintering process, thus reducing the O2 content of the absorbed diamond particles on the surface.
  • A novelty for the process zone will be the use of mechanical manipulators which exclude the requirement to open the chamber door after the sintering process.
  • A novelty of the receiving zone will be the use of a controlled protective atmosphere in the cooling stage (vacuum, protective gas) and thus the introduction of a controlled cooling stage.

The combination of the above features will make it possible to shorten the unit time of DEC production as compared to a small batch solution.

Eligible costs: PLN 19 810 804.19

Value of co-financing: PLN 15 338 448.08

Implementation period:  2018 – 2023 r.

 

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R nad urządzeniem (innowacja procesowa) do masowej syntezy przełomowego kompozytu węglików wzbogaconych diamentem – DEC (innowacja produktowa) o wysokim potencjale komercyjnym potwierdzonym listami intencyjnymi.

Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zgodnie z umową POIR.01.01.01-00-0945/17-00 z dnia: 21.06.2018

Przeprowadzone zostaną badania nad właściwościami DEC. Prace obejmą opracowanie układu zasilania dużej mocy do nagrzewania DEC w procesie syntezy wielkoseryjnej. A także badania zjawisk wpływających na właściwości fizykochemiczne składników oraz kompozytu DEC w warunkach laboratoryjnych (w tym próżniowych).

Na rzecz procesu wielkoseryjnej produkcji opracowany zostanie nowy typ komory procesowej z trzema strefami: załadowczą, procesową, odbiorczą.

Projekt umożliwi Spółce opracowanie procesu, w wyniku którego zaoferuje nowy produkt, niedostępny dotychczas na rynku światowym – płytki z kompozytu DEC o szerokim zastosowaniu w branżach: oil&gas (głównie wiertnictwo), górniczej i budowy tuneli a także innych aplikacjach w inżynierii lądowej.

Synteza DEC, odmiennie od rozwiązań oferowanych przez Spółkę, wymaga opracowania nowych rozwiązań technologicznych dla każdej strefy syntezy niezależnie, z uwzględnieniem parametrów jak m. in. temperatura, ciśnienie, nacisk.

  • Nowością strefy załadowczej będzie zastosowanie dodatkowego etapu odgazowania proszku przed procesem spiekania, a tym samym obniżenie zawartości O2 zaabsorbowanego na powierzchni cząstek diamentu.
  • Nowością dla strefy procesowej będzie zastosowanie manipulatorów mechanicznych wykluczających wymóg otwierania drzwi komory po procesie spiekania.
  • Nowością strefy odbiorczej będzie zastosowanie kontrolowanej atmosfery ochronnej w etapie chłodzenia (próżnia, gaz ochronny), a tym samym wprowadzenie kontrolowanego etapu chłodzenia.

Połączenie powyższych cech umożliwi skrócenie jednostkowego czasu produkcji DEC w stosunku do rozwiązania małoseryjnego.

Koszty kwalifikowane: 19 810 804,19 zł

Wartość dofinansowania : 15 338 448,08 zł

Okres realizacji:  2018 – 2023 r.